2016-05-24

Reshaping the Nordic education model

Ny artikel i Scandinavien Journal of Educational Research

Gunn Imsen, Ulf Blossing, Lejf Moos

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2016.1172502

ABSTRACT

The Nordic Education Model was an important part of the social democratic welfare state for many years in the second half of the 20th century. Since the millennium, transnational agencies have drawn education from the realm of politics into a global market place by advocating strategies such as efficiency, competition, decentralisation, governing by detailed objectives, control, privatisation, and profile schools. This article gives brief accounts of major trends in current school development policies, discourses, and practices in Denmark, Norway, and Sweden since the millennium, and explores how the values of the Nordic model are affected by the new policies. It is argued that the Nordic model still exists as the predominant system for the large majority of Scandinavian children at a national level, but that a number of new technologies aiming to increase the efficiency of teaching and learning are gradually undermining the main values of the Nordic model.


2016-04-06

Hur lärare kan föstå uppdraget

Sagt igår på Skolverket  på konferensen Samverkan för bästa skola, gällande icke framgångsrika skolor; att det är problematiskt att lärare på dessa skolor fortfarande idag kan förstå uppdraget som att det handlar om att det är elevernas skyldighet att anpassa sig till lärares olika sätt att undervisa.

2015-11-01

Ny artikel om förändringsagenter

http://imp.sagepub.com/content/early/2015/10/23/1365480215610953.full.pdf

Practice among novice change agents in schools

  1. Ulf Blossing, University of Gothenburg, Box 300, S-405 30 Gothenburg, Sweden. Email: ulf.blossing@gu.se

Abstract

The aim of the article is to understand practice as negotiation of meaning among novice and internal change agents in school organisations. The research question is as follows: What themes of participation and reification/management occur among the change agents? The study was qualitative in design using the social learning theory of community of practice, as well as organisation development theory in the analysis. Primarily, the data source comprised 36 change agents’ journals during 3 years from 2009 to 2011. Four themes of participation and reification were identified in the agents’ negotiation of meaning in their new role: (1) daily work management, (2) emotional supervision, (3) role development and (4) community development. The change agents reified or managed the problems with various micro-processes to structure the work with the teachers. Over time, more macro-processes became visible. The article concludes that the core of practice is the following question: How should the change agent’s role be developed and built upon? This is the question that nurtures the negotiation in the ongoing participation and reification process of being a change agent.

2015-10-17

Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete

Möjligheter och hinder för planerad förändring


Denna avhandling beskriver hur rektorers praktiker formas i ett utvecklingsarbete och hur dessa praktiker påverkar rektorers möjligheter att verka för planerad förändring. Studien tar sin utgångspunkt i tio gymnasierektorers gemensamma arbetsmöten för att utveckla entreprenöriellt lärande (EL). Studiens syfte är att utveckla kunskap om rektorers praktiker i mötet med utvecklingsarbete och om aktionsforskning som strategi för rektorer att genomföra planerad förändring.


Med hjälp av praktikteorier visar studien att praktiker som främjade planerad förändring överskuggades av motverkande praktiker på de möten som studerades. Vad som blev meningsfullt för rektorerna att engagera sig i avgjordes inte enbart av det planerade förändringsarbetet, utan av faktiska redan existerande praktiker som konkurrerade om utvecklingsutrymmet. Vaga idéer om vad som skulle förändras, brist på resurser för verksamhetens drift, asymmetriska relationer mellan rektorerna samt krav på snabba förändringar från förvaltningen var några av de förutsättningar som motverkade praktiker som främjade planerad förändring. Avhandlingen bidrar till förståelse om varför planerade förändringar kan vara svåra att genomföra. Rektorer förväntas utveckla skolan. Det betonas i forskning vad rektorer kan göra för att lyckas. I denna avhandling visas att det inte är så enkelt, utan även andra praktiker bör förändras för att möjliggöra för rektorer att verka för planerad förändring.


Jaana Nehez disputerar fredagen den 6 november 2015, kl. 13.00
Lokal: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, Göteborgs universitet


Fakultetsopponent: Professor Jorunn Møller, Universitetet i Oslo
Huvudhandledare: Docent Ulf Blossing, Göteborgs universitet   
Biträdande handledare: Fil dr. Anette Olin, Göteborgs universitet    
Avhandlingen finns i fulltext på http://hdl.handle.net/2077/40535
 
Välkommen!