2014-05-08

Skolförbättringskrafter i Kristinehamn

I flera blogginlägg har jag argumenterat för den lokala skolförbättringskompetensen. I exempelvis Skolpolitiker: Fånga förändringen och förädla den! beskriver jag min upplevelse av de många förbättringsarbeten som pågår i skolor, men vars erfarenheter inte verkar nå rikspolitiken. I Kristinehamn fick jag möjligheten att återigen möta dessa lokala krafter: Utbildningschef Margareta Karlsson med sina medarbetare Åke Lierud och Cecilia Hagström.

Skolutvecklingsarbetet i Kristinehamn innehåller föstås många delar, men det jag uppfattade som intressant ur mitt forskarperspektiv var Margaretas och Cecilias berättelse om hur de  organiserar handledning av lärare för att främja förbättring av undervisningspraktiken och Åkes arbete med Skapande verkstad. Att stödja lärarens roll och särskilt den undervisande i klassrummet har forskning visat är kraftfullt, och de estetiska lärprocesserna betonas exempelvis av den kultur-historiska skolan. Människans skapande och kulturella verksamhet förstås här som det medium i vilket bildning och kunskap blir till. Men egentligen mer än så: den skapande verksamheten är ett uttryck för människans ofrånkomliga gemenskap med varandra och världen och hur vi är skapade av den, men också är en del av skapandet.

Jag sitter där på mötet och hör på dessa utecklares berättelser, precis som jag har gjort i många andra kommuner. Ganska snabbt förstår jag att Margaretha, Cecilia och Åke har byggt upp en kunskap om lärares lärande och det jag kallar förändringsagentskap eller utvecklingsledarskap för att förbättra elevernas lärande. Margareta och Cecilia berättade om strategierna för de samtal de har med lärarna; vikten av att utgå från en syn på lärande som är optimistisk, nyfiken och respektfull och att samtidigt reflektera över undervisning i förhållande till kunskapssyn och syn på lärande, betydelsen av dialogen för att utveckla både individer och hela skolor. De berättade hur de utgick från läroplan och kursplaner, mötte lärare i klassrummet och lyssnade på deras planering, observerade lektioner och följde upp med samtal. Som forskare och skolutvecklare vet jag att hur jag som handledare organiserar och leder samtalet har stor bettydelse för hur det främjar lärarens lärande. Det är viktigt att ha en klar strategi med samtalet liksom att veta vilka typer av frågor man ställer i vilka situationer. Allt detta demonstrerade Margareta och Cecilia! Och jag tänkte: Ja! Den här kunskapen är alldeles nödvändig för en kommun att ha, och det behöver kommunen ta ansvar för att bygga upp på egen hand, precis som man har gjort i Kristinehamn.

Åke skickade mig länkar där jag kunder läsa mer om arbetet med Skapande verksamhet. Till Åke och Skapande verkstad kan lärarna vända sig för att planera ett undervisningsavsnitt där det estetiska inslaget ligger som grund. Men mer än så kan jag läsa att målen är att:

• Definiera / specifikt för varje enskilt arbete identifiera och definiera ett utvecklingsbehov, ett övergripande motiv.
• Kollegialt lärande / under arbetets gång nyttja ett kollegialt lärande genom att tillsammans:
- läsa och diskutera, reflektera och generalisera
- planera, formulera mål och genomföra
- fortlöpande bedöma och återkoppla, dokumentera och utvärdera
• Implementera / följa upp, anpassa och integrera nya erfarenheter och kunskaper och i förlängningen utveckla ett gemensamt yrkesspråk.

I ett samhälle där det estetiska uttrycket många gånger är marginaliserat kan det vara svårt för lärare att i det vardagliga undervisningsarbetet förstå och omsätta hur den skapande processen kan ligga som grund i lärandet. Också här ser jag att kommunen genom Åke har byggt en rik kunskap som kommer lärarna och elverna till godo:"Känslan av att skapa, få erfarenhet av att klara av och bemästra: Väcker den lust, glädje, och meningsfullhet som ger kraft och mod att erövra och lära det man inte kan eller tror sig kunna”. Mer om detta kan man läsa i Åkes uppsats "Europaresan - från mynning till källan.

En utmaning för kommunen blir att sprida dessa kunskaper till fler. Några få skolutvecklare kan bara träffa en handfull lärare per termin, men fler behöver nås och få del av kunskapen för att det kraftfullt ska nå eleverna. Just den frågan har kommunen nu gripit sig an. Jag ser med spänning fram mot att följa utvecklingen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar