2015-10-17

Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete

Möjligheter och hinder för planerad förändring


Denna avhandling beskriver hur rektorers praktiker formas i ett utvecklingsarbete och hur dessa praktiker påverkar rektorers möjligheter att verka för planerad förändring. Studien tar sin utgångspunkt i tio gymnasierektorers gemensamma arbetsmöten för att utveckla entreprenöriellt lärande (EL). Studiens syfte är att utveckla kunskap om rektorers praktiker i mötet med utvecklingsarbete och om aktionsforskning som strategi för rektorer att genomföra planerad förändring.


Med hjälp av praktikteorier visar studien att praktiker som främjade planerad förändring överskuggades av motverkande praktiker på de möten som studerades. Vad som blev meningsfullt för rektorerna att engagera sig i avgjordes inte enbart av det planerade förändringsarbetet, utan av faktiska redan existerande praktiker som konkurrerade om utvecklingsutrymmet. Vaga idéer om vad som skulle förändras, brist på resurser för verksamhetens drift, asymmetriska relationer mellan rektorerna samt krav på snabba förändringar från förvaltningen var några av de förutsättningar som motverkade praktiker som främjade planerad förändring. Avhandlingen bidrar till förståelse om varför planerade förändringar kan vara svåra att genomföra. Rektorer förväntas utveckla skolan. Det betonas i forskning vad rektorer kan göra för att lyckas. I denna avhandling visas att det inte är så enkelt, utan även andra praktiker bör förändras för att möjliggöra för rektorer att verka för planerad förändring.


Jaana Nehez disputerar fredagen den 6 november 2015, kl. 13.00
Lokal: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, Göteborgs universitet


Fakultetsopponent: Professor Jorunn Møller, Universitetet i Oslo
Huvudhandledare: Docent Ulf Blossing, Göteborgs universitet   
Biträdande handledare: Fil dr. Anette Olin, Göteborgs universitet    
Avhandlingen finns i fulltext på http://hdl.handle.net/2077/40535
 
Välkommen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar