2012-12-19

Lokal skolutveckling på hög nivå

Måndagen den 17 december var jag på dialogkonferens i Helsingborg. Temat var förändringsagenter. Jaana Nehez och Lisbeth Gyllander berättade om den utbildning de har genomfört för sina förändringsagenter som de kallar processledare. Syftet tänkte man sig så här:

Efter genomgången utbildning


  • har deltagaren en fördjupad förståelse av sitt uppdrag som processledare,
  • har deltagaren kunskaper om grupprocesser och gruppdynamik,
  • har deltagaren kunskaper om och förmåga att driva skolutveckling och förändringsprocesser,
  • kan deltagaren leda lärande samtal,
  • kan deltagaren använda processverktyg (exempelvis: reflektionsmetoder, dokumentation, analys, föreställningskartor, samtalsformer).
I det aktionsforskningsprojekt jag har genomfört med tre kommuner betonar de vikten av en utbildning för förändringsagenterna. Den behöver ge grundläggande redskap i arbetet med lärarlagen och en kunskapsbas om förbättringsprocesser och ledarskap att utgå från i samtalen med varandra, lärarna och rektorerna. Vidare kommer den att utgöra en viktigt inslag i samtalet på skolorna om vad syftet är med förändringsagenterna.
Det är spännande att se hur kommuner börjar få tillgång till skolutvecklare som är tillräckligt grundade i den här kunskapen för att planera och genomföra utbildningar i egen regi. Lokal skolutveckling på hög nivå!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar