2012-06-28

Speciallärare för lärare i stället för skolmognadstest för elever?

Jag säger som socialdemokraterna nej till skolmognadstest för alla sexåringar. Det är inte mer tester av elever vi behöver utan bättre lärprocesser bland lärare hur de ska undervisa de elever de har i sin grupp för tillfället. Det är temat i Helen Timperleys bok Realizing the Power of Professional Learning.

Här beskriver hon hur tester visst är viktiga för att informera lärare om deras elevers kunskapsläge och deras lärprocess. Det sistnämnda, elevernas lärprocess, är viktigt. Det behöver lärare ha reda på för att i sin tur kunna ta reda på vad de behöver lära sig för att undervisa just de elever de har för tillfället.

Som skolutvecklingsforskare känner jag igen det här resonemanget från det forsknings- och utvecklingsarbete som sker inom kunskapsområden som lärares lärande, lärares samarbete och aktionslärande. Vi har gott om kunskap kring dessa områden skulle jag vilja påstå. Det Timperly bidrar med är att hon tydligt och systematiskt kopplar det till elevers lärande. Om inte lärares lärande har elevers lärande tydligt i fokus har skolor missat sitt uppdrag, säger hon. Och så utvecklar hon en tydlig arbetsgång hur lärare behöver lära om sina aktuella elever, vilka kunskaper de har och hur deras lärprocess ser ut, för att kunna utforma den bästa undervisningen för just dessa elever.

Hon kopplar dessutom detta till skolledares arbete och till ledarskap för utveckling överhuvudtaget. Det hon däremot inte skriver fram är vad detta betyder för organiseringen av skolor, det vill säga om hur ledarskapet och olika grupper kan ordnas. Hon nämner PLC - professional learning communities - men som så ofta i den anglosaxiska litteraturen ger detta lite hjälp när det gäller att tänka skolorganisation.

Och det här vi behöver politiska förslag som jag ser det, det är här strukturella förändringar behövs och inte mer mätande och vägande av elever. Lärares kompetens är den viktigaste resursen, men förutom att lärare och skolledare behöver traditionell kunskapsförmedling om Timperlys resultat behöver skolorganisationen struktureras om för att dessa processer ska bli möjliga och framför allt mer sannolika. Exempelvis behövs detta inslag på rektorsutbildningen, och kanske det är dags att formalisera ett utvecklingsledarskap med sikte på att främja lärares lärande om sina elever - speciallärare för lärare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar