2012-10-04

Innovativa förslag och förslag på avvägar från S

Socialdemokraterna satsar på skolan! Jag har grupperat förslagen i tre grupper A, B och C.

A. Innovativa och strukturomdanande förslag
• Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr
• Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr
• Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

B. Traditionellt resursförstärkande förslag
• Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr
• Mindre klasser i lågstadiet, 2 000 mkr
• Stötta skolor med tuffa förutsättningar, 100 mkr

C. Förslag på avvägar...
• Läxhjälp till alla elever, 110 mkr
• Sommarskola, 130 mkr

Jag menar att för en framtida skola i världsklass behöver politiken ta fasta på att skapa ny former eller strukturer för skolan som höjer lärares och skolledares kunskaper och färdigheter, stärker kunskapen om lärande och skapar skolorganisationer som kan samordna detta viktiga arbete på lokal nivå.

Sådana förslag kan jag tydligt se i grupp A som jag har kallar innovativa och strukturomdanade. Bättre karriärvägar har ju redan regeringen förslagit. Mitt förslag är att de förslagen behöver utvecklas så att de samgår med de karriärvägar som redan har skapats i kommuner samt med forskning kring den samarbetande skolkulturen. Att stärka det pedagogiska ledarskapet är viktigt, särskilt om det handlar om att förutom rektors roll också se till att flera lärare kan ingå i detta ledarskap och ta ansvar för den egna skolans utveckling. Ett forskningsinstitut låter mycket intressant. En utmaning blir att upprätta en organisation som också främjar att forskningen kommer till användning ända ut i klassrummen. Ett nära partnerskap med kommuner och skolor blir nödvändigt och aktionsforskning behöver bli en tydlig strategi.

Förslagen i B utgörs av traditionella resursförstärkande förslag som kan vara bra, men om de inte knyts till en särskild form förbli tämligen verkningslösa. Kompetensutveckling i form av kurser för lärare är väldokumenterat ineffektivt för en skolas utveckling. Om det däremot knyts till arbetslaget som det gjordes i ITIS-satsningen kan det få stor kraft. Mindre klasser kan självklart ha betydelse, men utan att samtidigt pedagogiken och de specifika elevernas behov beaktas ingen verkan alls. Stötta skolor med tuffa förutsättningar: Sådana skolor har oftast en undermålig organisation för att planera förbättringsarbete, men om detta beaktas samtidigt som insatser görs för att förbättra undervisningen kan det gå vägen.

Pengarna på avvägar i förslag C vore bättre att omfördela till att stärka förslagen i grupp A, se tidigare inlägg:

Häpnadsväckande logik

Förlängd skolplikt - ytterligare ett steg mot den exkluderande skolan

 

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar